Umowa przedwstępna kupna i sprzedaży mieszkania

Umowa przedwstępna wymagana jest w momencie, kiedy zawarcie transakcji na zakup nieruchomości nie jest możliwy od razu. Wynika to najczęściej z powodów finansowych. Prawną definicję umowy przedwstępnej znajdziemy w Kodeksie cywilnym, gdzie w art. 389 określa się, że jest to „taka umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (dalej „umowa przyrzeczona”)”. Umowa przedwstępna powinna więc określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli tej ostatecznej.

Co umowa przedwstępna kupna i sprzedaży mieszkania powinna zawierać?

Ważność umowy przedwstępnej zależy od tego, czy strony tej umowy zawrą w niej istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeśli strony zawierają umowę sprzedaży mieszkania, w umowie przedwstępnej muszą zawrzeć wszystkie istotne elementy, np. określenie, jakie mieszkanie podlega sprzedaży oraz jaka jest jego cena. Można również wprowadzić dodatkowe postanowienia, których niewykonanie da prawo do zerwania umowy. Zapis takich postanowień jest nieobowiązkowy. Warto zadbać, aby umowa przedwstępna była zawarta w formie aktu notarialnego. Daje to większą pewność do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Zabezpieczenie

Najczęstszą formą zabezpieczenia transakcji dla obu stron jest pobieranie przez sprzedającego niewielkiej sumy pieniędzy, która w późniejszym czasie zostaje odliczona od ceny całego mieszkania. Dlatego trzeba pamiętać o stosownym, prawnym uregulowaniu tej płatności w przypadku, gdyby do transakcji jednak nie doszło – można wtedy ubiegać się o zwrot wpłaconych pieniędzy.

Zadatek

Zadatek, w przeciwieństwie do zaliczki, zabezpiecza interesy obu stron. Jeśli do transakcji nie dojdzie z winy kupującego, wtedy sprzedający prawnie może zachować zadatek. Jeśli mieszkanie nie zostanie sprzedane z winy sprzedającego, musi on oddać zadatek w całości oraz dodatkowo wpłacić kupującemu jego równowartość. Z punktu widzenia nabywcy nieruchomości korzystniejsze jest więc, by w umowie znalazł się zapis o zadatku, a nie zaliczce, chyba że nabywca nie jest przekonany, że samemu uda mu się wywiązać z zobowiązania. W sytuacji, gdy do transakcji nie dojdzie z winy obu stron, albo z przyczyn niezależnych, zadatek wraca do wpłacającego.

 

Więcej informacji o umowie przedwstępnej kupna/sprzedaży nieruchomości znajdziemy na: https://www.expander.pl/sporzadzamy-umowe-przedwstepna-sprzedazy-nieruchomosci/